Statuten

STATUTEN  van de Volksvereniging ‘’Zuid-Es’’ te Zuidlaren

 

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam ‘’Volkstuinvereniging Zuid- Es’’.

 

Zetel

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel te Zuidlaren.

 

Duur

Artikel 3

De vereniging is opgericht de dato 5 november negentienhonderdeenentachtig

en is aangegaan voor onbepaalde tijd .

 

Doel

Artikel 4

1.     De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zit des woords.

2.     De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a.     Het huur of erfpacht verkrijgen van grond, geschikt voor het aanleggen van volkstuinen, en het beschikbaar stellen van deze grond aan haar leden;

b.     Het maken van propaganda voor het volkstuinwezen als middel tot actieveen gezinsrecreatie;

c.     Het bevorderen van de kennis van het kweken van planten, fruit en bloemen bij haar leden;

d.     Het bemiddelen bij het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;

e.     Het organiseren van cursussen, voordrachten en lezingen;

f.      Het samenwerken met verenigingen , die een overeenkomstig doel beogen

 

Leden

Gewone leden,  ereleden, leden van verdienste, kandidaatleden en ondersteunende leden.

Artikel 5

1.     Als lid kunnen worden toegelaten meerder jarige natuurlijke personen aan wie naar het oordeel van het bestuur een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik kan worden gegeven.

2.     Ieder gewoon lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan het te wijzen volkstuin, tenzij deze uit beroepsmatige overwegingen zou worden gebruikt.

3.     Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die – geen lid van de vereniging zijnde – zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

4.     Tot lid van Verdienste kunnen worden benoemd de leden, die zicht jegens de vereniging de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

5.     Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, die te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is.

6.     Ondersteunende leden zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voorvloeit voor de vereniging.

7.     Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkenen ten spoedigste- in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken – schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de kennisneming van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift. Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefen. De verplichting van het lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan tenzij het bestuur anders beslist.

 

TOELATING

Artikel 6

1.     Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en/of kandidaat-leden.

2.     Bij niet-toelating als lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.     Ere- leden en leden van Verdienste worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.

 

AANVANG LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1.     Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging.

2.     Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur afgegeven verstrekte lidmaatschapkaart.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8

1.     Het lidmaatschap eindigt:

a.     Door overlijden van het lid

b.     Door opzegging van het lid

c.     Door opzegging namens verenigingen

d.     Door ontzetting (royement)

2.     Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgeno(o)t(e)of een van de wettige erfgenamen in de eerste graad of een stiefkind, mits aan het gesteld in artikel 5 lid 1 wordt voldaan en mits betrokkene bij een andere volkstuinvereniging niet is geroyeerd geworden.

3.     Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken schriftelijk geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan ontwijken.

4.     Opzegging namens de vereniging kan geschieden, tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en mits door het bestuur aan het lid bekend is gemaakt wanneer

a.     Een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten en reglementen aan het lidmaatschap worden gesteld;

b.     Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5.     Een lid kan binnen vier weken,nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het desbetreffende besluit tij zijnen opzichte uitsluiten. Vorenstaande geldt niet indien de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard.

6.     Ontzetting (royement ) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling waarbij het lid in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging opzettelijk benadeelt.  

GELDMIDDELEN

Artikel 9

 De geldmiddelen worden gevormd door :

a.     Inleggelden;

b.     Contributie;

c.     Baten van in gebruik geven van grond

d.     Gekweekte rente;

e.     Overige baten;

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN

Artikel 10

1.     De leden en de kandidaat leden zijn gehouden tot het betalen van jaarlijkse bijdragen, zoals die door de algemene vergadering zijn vastgesteld.

2.     Hoogte en karakter van de jaarlijkse bijdragen,als mede van de inleggelden,worden door de Algemene Vergadering vastgesteld.

3.     Op grond van sociale indicatie is het bestuur bevoegd maar niet verplicht in naar haar oordeel noodzakelijke gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdragen te verlenen.

 

VERENIGINGSJAAR

Artikel 11

Het verenigings jaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

 

HET BESTUUR

Benoeming – schorsing – ontslag.

Artikel 12

1.     Het bestuur van de vereniging wordt door de leden benoemd.

2.     Het bestuur van de vereniging bestaat tenminste uit vijf leden.

3.     De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van tenminste twee jaar.

4.     De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

5.     Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding . De aftredende is terstond herkiesbaar wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

6.     De verkiezingen van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures in het bestuur zijn. De verkiezingen geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste vijf leden.

7.      Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door  het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering worden geschorst, indien:

a.     Hij in strijd met de Wet (nieuw Burgerlijk Wetboek – boek 2 – artikel 1 tot en met 52), de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt.

b.     Hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing voorgelegd aan de leden. Deze vergadering dient binnen een maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven. Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst casu  quo zijn functie heeft neergelegd is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid

8.     Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang:

a.     Bij het overlijden van het bestuurslid;

b.     Bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid

 

 

 

 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 13

1.     Het bestuur is belast  met het besturen van de vereniging met uitzondering van die handelingen als zodanig in de statuten en reglementen vermeld.

2.     Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd bestaand de voorzitter, secretaris en penningmeester, aan welk college de dagelijkse leiding van de vereniging wordt opgedragen.

3.     Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie is gedaald, is het bestuur niet bevoegd.

4.     Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd.

5.     Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van de overeenkomsten inzake kopen,verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van onroerende goederen; het sluiten van de kredietovereenkomsten en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.

6.     Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boete en/of andere maatregelen indien gehandeld wordt in strijd met huisreglement, bestuursbesluiten en statuten.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

1.     Door twee leden van het bestuur tezamen met uitzondering van het genoemde onder lid 2 van dit artikel.

2.     Door de penningmeester, voor het kwiteren van nota’s en het regelen van giro en/of bankzaken

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

1.     Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of Statuten aan andere organen zijn opgedragen,

2.     In de algemene vergadering komen onder meer aan orde:

a.     Het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;

b.     Het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat van baten en lasten;

c.     Het verslag van de kascommissie;’

d.     De benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

e.     De begroting voor de nieuwe verenigingsjaar.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16

1.     Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden.

2.     Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens behandeling van het agendapunt waar in hun schorsing,

3.     Ieder lid van de vereniging dat een tuin en gebruik heeft bij de vereniging en niet geschorst is heeft stemrecht en kan een stem uitbrengen.

4.     Een lid dat een tuin in gebruik heeft en niet geschorst is kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander led laten uitbrengen. Een lid kan slechts gemachtigde van één ander lid.

 

BIJEENROEPING

Artikel 17

1.     De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2.     Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijl het bestuur zulks wenselijk oordeelt.

3.     Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende deel van de stemmen verplicht tot hetbijeenroepen van algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 dit artikel dan wel bij advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18

1.     De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden (door het bestuur aan te wijzen) als  voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.     De voorzitter heeft het recht de besprekingen te sluiten indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht,  maar is verplicht deze weer te openen wanneer tenminste twee derde der aanwezige leden zulks verlangden.

3.     Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.

 

BESLUITVORMING
Artikel 19

1.     Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

2.     Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.     Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen met uitzondering van het bepaalde in lid 4.

4.     Indien bij een verkiezing van personen niemand de meeste stemmen heeft verkregen, beslist het lot wie is gekozen.

5.     Indien de stemmen staken over een voorstel verworpen.

6.     Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.

7.     Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

1.     In de statuten van de vergadering kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2.     Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden te inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.     Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na een week doch in ieder geval binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.     Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt. Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende acte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 21

1.     De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.

2.     Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

1.     De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.     Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de Wet zijn, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23

Beslissingen in alle zaken waarin bij Wet, Statuten of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan die algemene vergadering, bij het bestuur.