Huishoudelijk reglement

 Huishoudelijk Reglement van de Volkstuinvereniging "Zuid-Es” te Zuidlaren.

 

Algemene Bepalingen

Het lidmaatschap, aanmelding / contributie / opzegging:

Art. 1                    Kandidaat-leden melden zich bij het bestuur, via een (digitaal) inschrijfformulier. Zij worden op de kandidaat-ledenlijst geplaatst.

Art. 2 a.               Kandidaat-leden worden in volgorde van de datum van aanmelding opgeroepen voor een vrijkomende tuin. Mocht een kandidaat-lid de voorgestelde tuin willen betrekken, dan zal het kandidaat-lidmaatschap worden omgezet in een definitief lidmaatschap en zullen alle rechten en plichten met betrekking tot de leden van de volkstuinvereniging, waaronder het naleven van het huishoudelijk reglement in werking treden voorhet betreffende lid.

           b.              Er worden alleen tuinen voor biologische teelt uitgegeven. Ook voor tuinen die worden overgenomen geldt dat er vanaf de overname alleen nog op biologische wijze geteeld mag worden.

             c.               Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de volgorde op de wachtlijst..

Art. 3                    Elke overname van, of het in gebruik afstaan van tuinen geschiedt door tussenkomst van het bestuur middels een registratie in de ledenadministratie. Wordt een wijziging niet gemeld, dan geldt de bestaande registratie van het lidmaatschap. Onderlinge overdrachten worden niet erkend. Het terugstorten van gelden en contributies wordt uitsluitend gedaan aan leden waarvan de gegevens bekend zijn bij het bestuur.

Art. 4                    Bestaande leden hebben prioriteit bij het verkrijgen van een andere en/of extra tuin. Indien bestaande leden een andere en/of extra tuin prefereren, dienen zij dit aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal de vrijgekomen tuin in gebruik geven aan het lid dat zich daartoe als eerste bij de secretaris meldt. Voor het registreren van de nieuwe tuin zullen de bepalingen in art. 5 gelden voor een bestaand lid als ware hij een nieuw lid. Voor iedere separate tuin geldt een borgsom en eenmalige administratiekosten.

Art. 5                    Een nieuw lid betaalt een bedrag van €30,00 bestaande uit € 5,00 administratiekosten en €25,00 borg. Het nieuwe lid ontvangt een sleutel en een exemplaar van het huishoudelijk reglement. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de borg terug betaald als de sleutel is ingeleverd en is voldaan aan de vereisten van oplevering conform art. 14 lid H van het huishoudelijk reglement.

Art.6                     Alle leden worden geacht bekend te zijn met de inhoud van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en deze als zodanig op te volgen.

Art.7                     Het lidmaatschap van de vereniging en de contributie voor het gebruik van de beschikbaar gestelde tuin wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, lopende per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december en wordt tot wederopzegging doorlopend verlengd met een kalenderjaar.

Art. 8                    Financiele verplichtingen, contributies en eventuele overige vorderingen dienen bij verlenging van de huurtermijn uiterlijk 1 februari betaald te zijn. Bij tussentijdse wijziging geldt een standaard betalingstermijn van 30 kalenderdagen na de lidmaatschapsfactuur.

Art. 9                    Alle betalingen aan de vereniging geschieden door storting op bankrekening NL90RABO0142627429   t.n.v. Volkstuinvereniging Zuid-Es.

Art. 10                  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email uiterlijk 30 dagen voor afloop van het kalenderjaar te worden doorgegeven aan een lid van het bestuur.


Toegang tot het volkstuincomplex en de vlindertuin:

Art.11                   Alle leden hebben toegang tot het volkstuincomplex en de door het bestuur aan hen beschikbaar gestelde tuin(en). Introducés vallen onder de verantwoordlijkheid van het lid dat geregistreerd staat in de ledenadministratie zoals bekend bij het bestuur.

Art.12                   Leden van de volkstuinvereniging kunnen aanwezige personen op het complex sommeren het complex te verlaten wanneer daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld a.g.v. vandalisme)

Art.13                   Leden van het bestuur of de daartoe door het bestuur aangewezen leden hebben te allen tijde toegang tot de aan de leden beschikbaar gestelde tuinen, mits daartoe aanleiding is.


Indeling, aanleg, onderhoud en gebruik van de beschikbaar gestelde tuin(en)

Art.14                                   Ieder lid krijgt van het bestuur uit hoofde van zijn/haar lidmaatschap de vrije beschikking over de aan hem/haar beschikbaar gestelde tuin(en), met dien verstande dat uitdrukkelijk wordt gewezen op de volgende bepalingen:

A.     De tuin zal van aanvang aan in goede toestand worden gebracht en geregeld worden onderhouden.

B.     De begrenzing met de algemene toegangspaden voor, naast en achter de tuin dient vrij te worden gehouden van begroeiing; het gebruik van worteldoek, landbouwplastic en/of azijn en/of chemische middelen is hierbij niet toegestaan.

C.     Op de gedeelten die grenzen aan de naastgelegen tuin wordt een pad aangelegd met een breedte van tenminste 25 cm., of men komt met de buren hierover tot overeenstemming, zodat de belendende percelen geen hinder ondervinden van de teelt van de buren.

D.     Mest- en composthopen mogen worden aangelegd op een wijze die niet hinderlijk is voor anderen

E.      Ieder lid is verplicht deel te nemen aan door of namens het bestuur voorgestelde algemene werkzaamheden.

F.      Men is verplicht het planten van houtige gewassen na te laten, met uitzondering van kleinfruit, tot een hoogte van max. 180 cm.

G.    Hoogopgaande gewassen dienen zodanig te worden geteeld dat er geen overlast voor anderen ontstaat.

H.      Een maximale hoogte van plm 250 cm. is toegestaan mits dit geen overlast geeft voor de omliggende tuinen en hierover onderling overleg heeft plaats gevonden. Wisselt de aangrenzende tuin van huurder dan dienen er opnieuw afspraken met deze te worden gemaakt.

I.       Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de tuin vlak, schoon, vrij van onkruid en beplanting, ontdaan van bouwsels en verhardingen en in overeenstemming met art. 14 lid G te worden opgeleverd. In overleg met het bestuur kunnen met kandidaat-leden hierover andere afspraken worden gemaakt. Na inspectie door het bestuur wordt als aan alle voorwaarden is voldaan de borg terug betaald.


Teeltvoorschriften


Art. 15                                  A.  De leden zijn geheel vrij hun tuin naar eigen inzicht te betelen, met dien verstande

dat aardappelen slechts om de 4 jaar op dezelfde plaats verbouwd mogen worden   (ter voorkoming van aardappelmoeheid). Voor het overige dienen de voorschriften van de NVWA, divisie Landbouw en Natuur en andere gezaghebbende autoriteiten te worden opgevolgd.

B.     Het gebruik en de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest is niet toegestaan op tuinen voor biologische teelt en op tuinen die vanaf de inwerking treding van het gewijzigde HHreglement worden uitgegeven..

C.     Bij overtreding van lid A en/of B van dit artikel wordt het individuele lid door het bestuur aansprakelijk gesteld.

D.     Ten aanzien van de dwingende bepalingen met betrekking tot de phytophthora bestrijding en preventie dienen de leden de aanwijzingen van het bestuur op te volgen. 

Art. 16                  Bebouwing op het complex buiten het bouwvlak is NIET toegestaan uitgezonderd een tuinkist met een maximale hoogte van 75 cm. boven het maaiveld. Voor het schilderen ervan mag slechts gebruik gemaakt worden van de kleuren zwart, groen of bruin. Men kan ook gebruik maken  van een transparante laag.

 

Art.17                    Tijdelijke bouwwerken ten behoeve van het telen van gewassen zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 200 cm. Deze tijdelijke bouwwerken mogen geen overlast geven voor omliggende tuinen en moeten aan het einde van het seizoen zijn opgeruimd

 

Verbodsbepalingen:

 

Art. 18                  Het is verboden:

A.     Handel te drijven op het volkstuincomplex, uitgezonderd in situaties wanneer dit een door de vereniging georganiseerde activiteit betreft ten behoeve van de vereniging

B.     Vuur te maken.

C.     Zowel op als buiten het tuincomplex afval of vuilnis te deponeren.

D.     Zonder toestemming van het bestuur veranderingen aan te brengen in eigendommen van de vereniging.

E.      Zonder toestemming andermans tuin te betreden, uitgezonderd zij die in opdracht van het bestuur handelen.

F.      Loslopende honden of katten mee te nemen op het tuincomplex

G.    De tuin als opslagplaats te gebruiken.

H.     Het tuincomplex met motorvoertuigen (zoals bromfietsen, motoren en auto’s) te berijden, uitgezonderd om te laden en te lossen.

I.       Luid spelende geluidsapparatuur aan te hebben.

 

Overtredingen:

 

Art. 19                  Bij overtredingen van een der bepalingen van de wet, van de statuten, de betalingstermijn of van het huishoudelijk reglement, hetzij door een lid, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkende een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per mail en hem wijzen op de overtreding.

Art. 20                  Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing zal het bestuur de ontzettingsprocedure starten.

Art. 21                  Een lid kan tegen het besluit van het bestuur in beroep gaan cf art. 5.7 van de statuten.

 


Commissies:


Art. 21

A.     In het belang van de vereniging kunnen verschillende commissies in het leven worden geroepen.

B.     Als commissies worden aangemerkt:  kascommissie, tuincommissie en inkoopcommissie

C.     De commissies worden gevormd door de leden.

D.     De commissies worden voorgedragen door het bestuur en in de Algemene Vergadering benoemd.

E.      Aan elke commissie, uitgezonderd de kascommissie, wordt een lid van het bestuur toegevoegd.

F.      Elk financieel beheer van een commissie staat onder direct toezicht van de penningmeester van de vereniging.

G.    De commissies brengen zo nodig verslag uit op de algemene vergadering

 

De Kascommissie:

 

Art. 22                 

A.     De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.

B.     De leden controleren tenminste eenmaal per jaar de boeken.

C.     De leden zijn tot de algemene vergadering verplicht tot geheimhouding tegenover derden, met uitzondering van de voorzitter van de vereniging.

D.     Jaarlijks treedt één lid af, welke niet terstond herkiesbaar is.

 

De inkoopcommissie:

 

Art. 23

A.     De taak van de inkoopcommissie bestaat uit het in- en verkopen van de op de tuin benodigde artikelen.  Alle inkopen en het vaststellen van de verkoopprijzen geschieden in overleg met het bestuur.  Winsten komen ten goede aan de vereniging.

B.     De commissie legt over al haar werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur middels een verslag dat zo nodig in de algemene vergadering wordt behandeld.

De tuincommissie:


Art. 24                  De tuincommissie draagt zorg voor het regelen van onderhoud aan materialen, onderhoud, omheining en toezicht op het algeheel onderhoud.  Dit alles in opdracht van het bestuur, waar de tuincommissie ook verantwoording aan schuldig is.

 

Slotbepaling:

 

Art. 25                  Aanvullingen of wijzigingen van het reglement vinden plaats als de ledenvergadering daartoe met gewone meerderheid toe besluit.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van  5 november 1981.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 15 april 2015.

Aangepast in de algemene ledenvergadering van 12 april 2016.

Aangepast in de algemene ledenvergadering van 11 april 2017

Aangepast in de algemene leden vergadering van 16 april 2019

 

Voorzitter          

 

T. Siccama

 

 

Secretaris

 

P. Bremer