Privacy Statement

Privacy Statement

 

Onder V.T.V. "Zuid-Es” wordt in dit Privacy Statement verstaan de Volkstuinvereniging "Zuid-Es” gevestigd in Zuidlaren.

V.T.V. "Zuid-Es” is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

Volkstuinvereniging "Zuid-Es”

p.a. P. Bremer-Jakobs

De Holtakkers 8

9472VP  Zuidlaren

Tel: 050 - 4094718

Email: contact@volkstuinenzuides.nl

 

V.T.V. "Zuid-Es” verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. V.T.V. "Zuid-Es” heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u lid wordt van V.T.V. "Zuid-Es”  of informatie aanvraagt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. V.T.V. "Zuid-Es” gebruikt uw gegevens om leden, geïnteresseerden en bezoekers van onze website te informeren over de activiteiten van V.T.V. "Zuid-Es”. Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Binnen de V.T.V. "Zuid-Es” kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben.

Soort gegevens

In het kader van het lidmaatschap van de V.T.V. "Zuid-Es” verwerkt de Vereniging  gegevens van leden en bezoekers van onze website.

V.T.V. "Zuid-Es” verwerkt naam, adres, woonplaats, email, geslacht, geboortedatum, telefoon, uw bankrekeningnummer.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgen  de bestuursleden die beschikken over persoonsgegevens er voor dat hun pc’s en andere technische apparatuur tijdig voorzien worden van updates en afdoende beschermd zijn door middel van onder meer antivirus software.

 

Wij kunnen ook gegevens en foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging op de website plaatsen. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de vereniging. De plaatsing van deze beelden op de website zal op verder eerste verzoek ongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de plaatselijke vereniging.

De fotograaf zal eerst om toestemming tot plaatsing vragen

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor V.T.V. "Zuid-Es uw gegevens verzamelt en verwerkt, nl.:

·        Ten behoeve van de levering en de betaling  

·        Om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden,

·        Om leden/bezoekers op de hoogte te houden, rechtstreeks via de Nieuwsbrief,

·        Verslaglegging van ledenactiviteiten

·        Het informeren van leden over nieuwe, vertrokken en overleden leden

·        Om leden met elkaar in contact te brengen

V.T.V. "Zuid-Es” verwerkt uw gegevens op basis van toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang dat V.T.V. "Zuid-Es” heeft als vereniging. Om als vereniging onze doelstellingen te realiseren zijn persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan noodzakelijk.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de wettelijke termijnen.  

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van uw naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan de secretaris van de vereniging, contact@volkstuinenzuides.nl of telefonisch via 050-4094718. We zullen eventuele overige vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Werkingssfeer betreft ook bestuurs-, commissie- en werkgroep leden

Het is de bestuursleden niet toegestaan om persoonsgegevens waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken met derden te delen. Indien een bestuurslid aftreedt, is hij/zij verplicht om de persoonsgegevens die hij/zij van de leden heeft te vernietigen, tenzij de voorzitter hem/haar daarvan ontheffing verleend.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door V.T.V. "Zuid-Es” te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd. Lees daarom periodiek dit privacy statement. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via contact@volkstuinenzuides.nl of telefonisch met ons secretariaat 050-4094718..

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone, tablet etc. worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies optimaliseren de werking van onze website(s). Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

Analytische cookies

Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website(s). De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites voor de bezoekers worden geoptimaliseerd.

 

Volkstuinvereniging "Zuid-Es”  2020 Privacy statement